Добре дошли в Audioknigi.bg

Audioknigi.bg Ви предоставя своите услуги при условие, че се спазва следното споразумение с общи условия за ползване. Моля, внимателно се запознайте със споразумението и го прочетете, за да получите повече информация за услугите, предоставяни от audioknigi.bg.

От 2017 г. Audioknigi.bg официално стана част от световната платформа за аудио книги Storytel със седалище в Швеция. Мобилната апликация за аудио и електронни книги Storytel вече е в България – опитайте услугата напълно безплатно за 14 дни. Вече не можете да пазарувате от сайта Audioknigi.bg, но можете да преминете към месечен абонамент, който Ви дава достъп до хиляди заглавия в Storytel.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

„Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119, със седалище и адрес в град София, бул. “Ал. Стамболийски“ 41, представялвано от Дениз Герганова, в качеството й на управител, hello@audioknigi.bg, (наричано по-долу за краткост „Audioknigi.bg“ или „ние“), предоставя цифрова абонаментна услуга, чрез която Вие като Потребител можете да слушате и временно да сваляте аудио книги на Вашия мобилен телефон или на други устройства с Интернет достъп („Услугата“). Настоящото Споразумение с потребителя и Общите му условия („Условията“) се отнасят до Вашия (наричан по-долу „Ваш“ или „на Потребителя“) достъп и/или използване на Услугата, включително, но не само, използване на допълнителна услуга или продукт, предоставени от „Сторител България”. Услугата се предлага на пазара от „Сторител България“ в съответствие с Условията и се публикува от „Сторител България“.

За встъпване в договорна обвързаност със „Сторител България“ при настоящите Условия  и за абониране за Услугата, е необходимо да имате навършени най-малко 18 години и/или да сте упълномощени по друг начин да сключвате споразумения и приемате обвързване с Условията.

Чрез създаването на профил за използване на Услугата, и/или с поставянето на отметка в съответното квадратче, според случая, Вие приемате и се съгласявате да спазвате Условията. Със създаване на споменатия профил и поставяне на отметка, Вие също потвърждавате и приемате, че „Сторител България“ може да обработва Вашите лични данни в съответствие с политиката за поверителност. Приемането на Условията представлява изискване за достъп до и ползване на Услугата. В Условията са изложени конкретните условията, при които Услугата е достъпна за ползване от Вас, като се заместват евентуални предходни условия.

За някои аспекти на Услугата е възможно да са приложими и допълнителни условия, като напр. правила за конкретен конкурс, допълнителни услуги или други дейности, както и условия към определено съдържание, продукти или софтуер, достъпни при използване на Услугата. Ако се налагат допълнителни условия, ще бъдете уведомени за тях във връзка със съответните дейности или продукти. Всички допълнителни условия на „Сторител България“ са в допълнение към тези Условия, като в случай на евентуално противоречие, тези Условия имат по-голяма тежест.

С приемането на тези Условия, Вие приемате и се съгласявате, че „Сторител България“ може да прекрати настоящото Споразумение или да спре Вашия достъп до Услугата по всяко време и без предизвестие, в случай на неспазване на някоя от разпоредбите на тези Условия.

1. УСЛУГАТА

1.1 Използването на услугата може да включва слушане на аудио книги или използване на друго съдържание или продукти, предоставени от „Сторител България“. Услугата е само за лично ползване.

1.2 За да използвате Услугата Ви е необходим свързан с Интернет мобилен телефон, таблет или персонален компютър.

1.3 „Сторител България“ си запазва правото периодично да променя техническите изисквания за ползване на Услугата. „Сторител България“ се задължава да полага всички усилия, за да Ви уведоми по имейл за промени, ограничаващи техническите възможности за ползване на Услугата, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на такива промени.

1.4 Потребителят се съгласява да използва Услугата, включително съответните ѝ функционалности, в съответствие с настоящите Условия, приложимото законодателство, правила и разпоредби или други ограничения за използването на Услугата или нейното съдържание.

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1 „Сторител България“ работи с доставчици на платежни услуги от трети лица, чрез които ще можете да извършвате всичките си плащания.

2.2 Цените се обявяват на Интернет сайта на „Сторител България“ – www.audioknigi.bg. Всички цени включват данък върху добавената стойност (ДДС). Плащането се извършва чрез кредитна/дебитна карта или по друг начин, за който „Сторител България“ в съответния момент е информирал потребителя. При изменение на цените, „Сторител България“ ще обяви това на уебсайта на „Сторител България“ при общата информация за цените.

2.3 Цените не включват разходи или такси за трансфер на данни, за каквито доставчикът на Интернет или на телекомуникационните услуги на потребителя може да претендира по договор между потребителя и доставчика на такива услуги.

2.4 В случай на неплащане, „Сторител България“ си запазва правото да не предостави достъп до Услугата.

3. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Услугата Ви се предоставя за лично, нетърговско ползване, и е предназначена само за развлекателни, информационни и други подобни цели. Услугата представлява наша защитени с авторски права собственост или собственост на наши лицензодатели или лицензополучатели, като всички търговски марки, марки на услуги, търговски наименования и други обекти на права върху интелектуалната собственост, съдържащи се в Услугата или в съдържанието, достъпно чрез използване на Услугата, са или наша собственост или са собственост на нашите лицензодатели, лицензополучатели или на свързани с тях дружества. Освен ако изрично не сме съгласни писмено, нито един елемент от Услугата или нейното съдържание не може да бъде използван или експлоатиран по какъвто и да е начин, освен като част от Услугата, предлагана съгласно настоящите Условия. Може да притежавате физическата платформа, на която се предоставят елементи от Услугата, но ние си запазваме пълната собственост върху Услугата и всички права на интелектуална собственост, вложени в нея. Не Ви прехвърляме права или правото на собственост върху никоя част от услугата, нито прехвърляме права или правото на собственост върху никоя част от съдържанието, предоставено от нас като част от Услугата. Нищо от предоставеното във вид на търговска марка, притежавана или лицензирана от „Сторител България“, не трябва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране или по друг начин, на лиценз или право на ползване на съответната търговска марка, показвана като част от предоставяната Ви Услуга

4. ЛИЦЕНЗ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ И СОФТУЕР

4.1 Услугата е конфигурирана за използване на софтуера за Услугата, нейното съдържание, виртуални елементи или други материали, притежавани или лицензирани от нас. С настоящото Ви предоставяме ограничен, отменим, неизключителен, непреотдаваем, непрехвърляем лиценз за достъп и използване на софтуера за Услугата, съдържанието, виртуална част или друг материал само за Ваше лично, нетърговско ползване.

4.2 В качеството си на потребител на Услугата се съгласявате да не копирате, възпроизвеждате, дублирате, променяте, създавате производни произведения, излъчвате, публикувате, разпространявате, предавате, продавате, отдавате под наем, на лизинг, заемате, пускате в обръщение или експлоатирате с някаква цел (търговска или друга) материали и/или част от или цялата Услуга, с предоставянето ѝ на трета страна (включително, но не само, показване и разпространение на материалите чрез уеб сайт на трета страна) без изричното предварително писмено съгласие на „Сторител България“, или както е разрешено по друг начин съгласно приложимото законодателство.

4.3 В качеството си на потребител на Услугата се съгласявате да не: (1) преразпределяте, заобикаляте или деактивирате дадена система за защита на съдържанието или технология за управление на цифровите права, използвани за Услугата; (2) декомпилирате, подлагате на обратно инженерство, разглобявате или по друг начин да свеждате Услугата в четим от човек вид; (3) премахвате идентификации, уведомления за авторски или други права на собственост; или (4) осъществявате достъп или използвате Услугата по незаконен или неразрешен начин или по начин, който предполага обвързаност с нашите продукти, услуги или търговски марки. Като потребител на Услугата, софтуера за Услугата или съдържанието, Вие декларирате и гарантирате, че Вашият достъп до и използването на Услугата, включително на нейното съдържание, ще бъдат съгласно Условията и горепосочените изисквания.

5. СЪДЪРЖАНИЕ И ЛИНКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

5.1 Извеждането на външни хиперлинкове и/или други елементи, генерирани от трети страни и достъпни чрез Услугата, нашия уебсайт и форумите на „Сторител България“, в и извън Услугата, не означава одобрение от страна на Услугата и/или на свързаните с него дружества по отношение на становищата или възгледи, изразени от такива трети страни на или извън съответните им уеб сайтове/социални медийни платформи. „Сторител България“ не проверява, одобрява или поема отговорност за точността, актуалността, пълнотата или качеството на съдържанието, съдържащо се в сайтовете на такива трети страни. Освен това „Сторител България“ не носи отговорност за качеството или доставката на продукти или услуги, които се предлагат, до които има достъп, получават се или се рекламират на сайтове на трети страни/социални медийни платформи. „Сторител България“ не носи отговорност за съдържание, предоставено на уебсайт/социална медийна платформа на трета страна, а също така „Сторител България“ в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени загуби или други вреди, произтичащи от небрежност, нарушаване на договор, клевета, нарушаване на авторски права или други права върху интелектуалната собственост, поради излагането, разпространението или използването на информация или съдържание, съдържащи се в такива уебсайтове/социални медийни платформи, към които водят поставени хиперлинкове.

5.2 Услугата може да интегрира, да бъде интегрирана или да бъде предоставена във връзка с услуги и съдържание на трети страни. „Сторител България“ не упражнява контрол върху предоставяните от трети страни услуги, нито върху съдържанието им. Необходимо е внимателно да прочетете съответните споразумения или условия за ползване, както и представените Ви декларации за поверителност, касаещи такива услуги и/или съдържание от трети страни.

5.3 Когато осъществявате достъп до Услугата чрез мобилна мрежа са приложими съответните тарифи за трафик на данни и роуминг, както и други такси на съответния доставчик на услугите.

6. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА „ Сторител България“

6.1 „Сторител България“ си запазва правото да променя изцяло или частично цените на Услугата и/или тези Условия.

6.2 В рамките на предоставянето на Услугата, „Сторител България“ може да осъществи контакт с потребителя по пощата, по телефона, чрез SMS или MMS, имейл или директно посредством Услугата, за целите на информиране по отношение на функционалностите и съдържанието на Услугата. Също така „Сторител България“ може, освен ако потребителят откаже такъв контакт, да се свърже с потребителя по пощата, по телефона, чрез SMS или MMS, имейл или директно посредством Услугата, във връзка с промоции или други подобни дейности и събития, касаещи Услугата. Цялата комуникация между „Сторител България“ и потребителя е в съответствие с политиката за поверителност на „Сторител България“.

6.3 „Сторител България“ не носи отговорност за смущения в мобилните мрежи или в предоставяните услуги от Интернет доставчиците.

6.4 Услугата се предлага денонощно, седем (7) дни в седмицата. Независимо от това, „Сторител България“ не може да гарантира, че Услугата винаги ще бъде предоставяна безпроблемно и без прекъсвания. При евентуални проблеми или прекъсвания на Услугата, е необходимо на „Сторител България“ да се даде възможност да ги отстрани, без това да се разглежда като нарушаване на договора, т.е. на тези Условия. Освен това „ Сторител България“ има правото, в разумна степен, временно да спре предоставянето на Услугата, за целите на надграждане и поддръжка.

6.5 „Сторител България“ има право, изцяло или частично, да прехвърли своите права и задължения на трети страни съгласно настоящите Условия. „Сторител България“ има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията си по тези Условия. Всички такива промени, касаещи обработката на Вашите лични данни, се извършват в съответствие с политиката за поверителност на „Сторител България“.

7. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1 Потребителят може да слуша аудио книги и използва съдържанието, включващо се в Услугата, само за лично ползване. Вашият акаунт (включително, но не само, данните за логване/влизане) е личен и не може да се споделя с други лица. Имате три месеца от датата на покупка да изтеглите закупените от Вас аудио книги от профила си.

7.2 Потребителят не може по никакъв начин да разпространява аудио книги и друго съдържание, включващо се в Услугата, например чрез копиране или отдаване под наем на такива материали.

7.3 Потребителят се задължава да не заобикаля или да не се опитва да заобиколи съществуващите технически ограничения, използвани за недопускане на копирането на съдържанието, включващо се в Услугата, както и да не копира изцяло или частично аудио книги или друго съдържание, включващо се в Услугата, дори за лично ползване.

7.4 Потребителят не може да пуска аудио книги пред аудитория или на обществено място.

7.5 Потребителят носи отговорност за верността на предоставената при регистрацията информация, както и че всички лични данни, предоставени на „Сторител България“, включително имейл адреса на потребителя, са верни. Потребителят носи отговорност за информиране на „Сторител България“ за промени в предоставените данни, особено в имейл адреса на потребителя. Всички имейли, изпратени от „Сторител България“ на електронния адрес на потребителя, се приемат за получени от потребителя в рамките на три (3) дни от изпращането им.

7.6 Потребителят е отговорен за упражняване на контрол върху акаунта си, за недопускане на друго лице да има достъп до Услугата, и се задължава да не разкрива паролата и други лични данни във връзка с потребителския акаунт, докато потребителят е абониран за Услугата.

7.7 При всеки коментар по отношение на аудио книги и електронни книги, написан от потребителя във форуми, свързани със „Сторител България“, потребителят е отговорен да изразява мнението си без да използва думи или фрази, които могат да бъдат възприети като дискриминационни или ненужно агресивни или нежелателни. Освен това потребителят носи отговорност да осигури, че няма да публикува, използва или споделя интелектуална собственост, принадлежаща на трета страна, или да публикува, използва или споделя съдържание или коментари, които са или е възможно да бъдат тълкувани като незаконосъобразни, напр. клеветническо съдържание, материали, изобразяващи или предполагащи сексуално посегателство или онлайн коментари, свързани с омраза.

7.8 Потребителят няма право да прехвърля правата и задължения си съгласно тези Условия, освен ако потребителят е получил писмено съгласие за това от страна на „Сторител България“.

7.9 Услугата не може да се използва по начин, който води или е вероятно да доведе до прекъсване или увреждане на Услугата по някакъв начин. Наясно сте, че Вие, а не „Сторител България“, отговаряте за всички електронни съобщения и съдържание, изпратени до нас от Вашето устройство, и следва да използвате Услугата, устройството си и нашия уебсайт, както и всички форуми, предоставени от „Сторител България“ в рамките на или извън Услугата единствено за законосъобразни цели. Допълнително се съгласявате и да не използвате уебсайта за измамнически цели или във връзка с престъпление или друга незаконосъобразна дейност, да не изпращате, използвате или повторно да използвате материали, които не Ви принадлежат, или са незаконни, обидни (включително, но не само, материали със сексуално съдържание или насърчаващо расизъм, омраза или физическо увреждане), подвеждащи, злоумишлени, неприлични, причиняващи тормоз, клеветнически, нецензурни, порнографски или нарушаващи авторското право, търговската марка, поверителността или друга собствена информация или право, или по друг начин причиняващи вреди на трети страни.

7.10 В случай, че Услугата или части от нея са неправилни или с дефекти, Ви приканваме да се свържете с „Сторител България “, като използвате формуляра за контакти, наличен на www.audionigi.bg и го изпратите от регистрирания във Вашия акаунт имейл или ни информирате по друг начин или подадете оплакване.

7.11 Потребителят приема, че Услугата включва съдържание, което не е подходящо за непълнолетни. Затова се съгласявате да не позволявате на непълнолетните лица да имат достъп до Услугата, освен ако не са под Ваш контрол.

8. РАЗНИ

8.1 Предоставянето на Услугата е само за нетърговски цели, за ползване за развлечение, информация и други подобни цели, в съответствие с настоящите Условия и приложимото българско законодателство. „Сторител България“ не се ангажира с предоставянето на Услугата или съдържанието за ползване в друга държава.

8.2 „Сторител България“ не носи отговорност за изплащане на обезщетение или друго, в случай че „Сторител България“ може да докаже, че съответната грешка се дължи на обстоятелства извън контрола на „Сторител България“, които „Сторител България“ не би могло да предвиди при сключването на споразумението и с последствията от които не може да се справи.

8.3 „Сторител България“ има право временно или изцяло да прекрати договора с потребителя (т.е. Услугата) с незабавно действие, когато са налице основания да се съмнява, че потребителят е нарушил Условията или приложимото законодателство, правила и разпоредби, или ако Потребител използва Услугата по начин, който може да причини вреди на „Сторител България“ или на трета страна.

8.4 Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие с приложимото законодателство на Р България, без да се ограничават правата за защита на потребителите съгласно приложимото законодателство на държавата на пребиваване, ако последната е различна от посочената по-горе.

8.5 В случай на спор между „Сторител България“ и потребителя, страните следва първо да се опитат да разрешат спорния въпрос с постигане на взаимно споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорният въпрос може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София, бул. Стефан Стамболов № 35. В противен случай спорният въпрос се отнася за решаване към компетентния съд.

8.6 Освен това Европейската комисия е предоставила и уебсайт за онлайн разрешаване на спорове, за подпомагане на потребителите и търговците за извънсъдебно разрешаване на спорни въпроси, достъпен на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.7 В случай, че не сте доволни от Услугата, наличното съдържание или тези Условия, Вашето единствено и изключително средство е преустановяване на достъпа до или ползването на Услугата.

8.8 За повече информация относно Услугата или ако Ви е необходимо съдействие по отношение на някоя от функционалностите или на Вашия акаунт, моля да се обърнете към hello@audioknigi.bg.